Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 

 Regulamin wynagradzania

pracowników  niebędących nauczycielami zatrudnionych

       w Szkole Podstawowej im. W.S. Reymonta w Rosochatej

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),

ustala się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem wynagradzania, ustala zasady
i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych
w Szkole Podstawowej im. W.S. Reymonta w Rosochatej

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)    rozporządzeniu płacowym - rozumie się przez to rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz 398  z dnia 27 marca 2009r.),

2)    pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej im. W.S. Reymonta w Rosochatej na podstawie umowy o pracę,

3)    zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to związek zawodowy lub jednostkę organizacyjną związku zawodowego działające w szkole, którym przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

 

§ 3

Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1)    wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy - na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458),

2)    dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej - na podstawie art. 36 ust. 4-6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) oraz regulaminu wynagradzania,

3)    dodatkowe wynagrodzenie roczne – na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r., Nr 160, poz. 1080 ze zm.),oraz art.42 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych.

4)    dodatkowe wynagrodzenie za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta - na podstawie i zasadach określonych w art.151-151(12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art.42 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458)

5)    odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie i zasadach określonych ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r., Nr 90, poz. 844 ze zm.),

6)    wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),

7)    świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 267 ze zm.).

 

§ 4

 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.
 2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin pracy przysługuje wynagrodzenie i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o prace.
 3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego na podstawie ustawy z dnia
  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r., Nr 200,
  poz. 1679 ze zm.).
 4. Stawki maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania.
 5. 5.    Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być niższe niż minimalna przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w części B tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia płacowego- załącznik nr 2
 6. Wynagrodzenie zasadnicze, może być corocznie podwyższane o wskaźnik inflacji ustalony w ustawie budżetowej oraz w ramach posiadanych środków.
 7. Podwyższenie wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 5 następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

 

§ 5

Ustala się maksymalne wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach, na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach, określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia płacowego- załącznik nr 3

 

§ 6

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

1)    główny księgowy,

2)    sekretarz szkoły,

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5 do 60 % przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 7

 

1. Pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki służbowe lub powierza dodatkowe zadania, jest przyznawany dodatek specjalny w wysokości od10 do 20 % przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wyższej wysokości niż wysokość określona w ust. 1

 

§ 8

 

 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe, zwany dalej funduszem nagród, w wysokości do 3% planowanego osobowego funduszu płac.
 2. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innym czasie.
 4. Nagroda ma charakter uznaniowy.
 5. Pracownikowi, któremu została przyznana nagroda dyrektor szkoły wręcza dokument stwierdzający jej przyznanie a kopię dołącza do akt osobowych pracownika
 6. Nagrodę przyznaje się pracownikowi, który przepracował, co najmniej rok w szkole oraz:

1)               wzorowo wykonuje powierzone czynności,

2)               podejmuje dodatkowe prace zlecone przez przełożonego lub z własnej inicjatywy wykraczające poza zakres czynnością

3)               podejmuje dodatkowe prace za nieobecnego pracownika

.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych regulaminem wynagradzania stosuje się przepisy prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia płacowego.

 

§ 10

Regulamin wynagradzania został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

§ 11

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Rosochatej.

§ 12

 Regulamin wynagradzania jest dostępny dla pracowników do wglądu w sekretariacie szkoły.

.............................................................

(podpis przedstawiciela pracodawcy)

    uzgodniono ze związkami

 zawodowymi w dniu 18.05.2009r.

(podpisy przedstawicieli

zakładowych organizacji związkowych)

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Tabela

maksymalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

 

 

kategoria zaszeregowania

maksymalna kwota w złotych

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

 

 

1650

1680

1710

1740

1770

1800

1830

1860

1890

1920

1950

1980

2010

2040

2070

2100

2130

2160

2190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

na podstawie

części B załącznika nr 1

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

(Dz. U. z dnia 27 marca 2009r.)

 

 

 

TABELE MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA

 

 

 

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

I

1.100

II

1.120

III

1.140

IV

1.160

V

1.180

VI

1.200

VII

1.220

VIII

1.240

IX

1.260

X

1.280

XI

1.300

XII

1.350

XIII

1.400

XIV

1.450

XV

1.500

XVI

1.550

XVII

1.600

XVIII

1.650

XIX

1.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

na podstawie

załącznika nr 3

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

(Dz. U. z dnia 27 marca 2009r.)

 

WYKAZ STANOWISK PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. S. REYMONTA W ROSOCHATEJ,

MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY

NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH

 

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalnw wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

1.

główny księgowy

XVI

Według odrębnych przepisów

2.

specjalista

VII

średnie

5

3.

konserwator

V

Zasadnicze zawodowe

I odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

-

4.

robotnik do pracy lekkiej

IV

podstawowe

-

5.

sprzątaczka

I

podstawowe

-

6.

woźny,

II

podstawowe

-

7.

sekretarz szkoły

XII

średnie

5

8.

Pomoc kuchenna

IV

podstawowe

-

9.

opiekun dzieci i młodzieży ( w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)

I

podstawowe

-

10.

kierowca autobusu

VII

Według odrębnych przepisów

11.

pomoc administracyjna ( biurowa)

III

średnie

-

12.

specjalista d/s bezpieczeństwa i higieny pracy

IX

Według odrębnych przepisów

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

VII

średnie

4

VII

wyższe

2

 

 

 

2.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

VI

wyższe

-

V

średnie

2

 

 


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Data utworzenia

0000-00-00

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

890 razy